My summer experience in Cork

Už strašne dlho sa chystám napísať viac o pobyte v Corku na medzinárodnej škole Cork English World. 
It´s been a long time since I was about to write something more about my stay in Cork – in Cork English World. 
 
Všetci, ktorí ste sa už niekedy stáže zúčastnili, poznáte pohnútky, ktoré sú spojené s motiváciou absolvovať zahraničnú mobilitu. Tí, ktorí ste ešte neboli, rýchlo sa poponáhľajte a využite príležitosť! Je to neopísateľný pocit. Získate nové zručnosti pre svoju profesiu, nové medzinárodné kontakty, vymeníte si skúsenosti s ľuďmi, ktorí sú naladení rovnako ako vy, získate nielen motiváciu do ďalších pracovných dní, ale aj uspokojenie z tej už vykonanej práce.
Everybody who has already taken part in an international course knows well the reasons related to a motivation for a foreign mobility. Who hasn´t done it before, hurry up and use the opportunity! It´s difficult to describe it. You will gain new skills for your profession, new international contacts, you will exchange your experiences with people of the same spirits as you are, not only you will be more motivated for your next working days, but you will be also satisfied with all you have done so far. 
Mobilita sa uskutočnila v auguste 2017 a bola spolufinancovaná z programu Európskej Únie Erasmus+ . Urobiť dobrý projekt dá zabrať, ale dá sa to zvládnuť. Len sa treba veľa informovať a dodržať požiadavky. 
My mobility took place in August 2017 and it was suported by the Erasmus+ programme of the European Union. Doing a good project can be exhausting, but one can deal with it. It is necessary to be informed and respect the rules and demands. 
Môj letný kurz English Language Training and Irish Culture bol výhradne v anglickom jazyku a trval 60 hodín. Doobeda sme sa venovali väčšinou práve výučbe – rozoberali sme spôsoby pre výučbu gramatiky, obohatenie slovnej zásoby, porovnanie írskej angličtiny s britskou, učenie výslovnosti a i.  Naši školitelia nás tiež stavali aj do role žiakov, aby sme precítili to, ako sa naši žiaci cítia, keď sa učia cudzí jazyk. Určitý čas bol venovaný aj vzájomnej výmene medzi učiteľmi, čo bolo nesmierne obohacujúce. Človek tak mohol porovnávať a zistiť, že nie všetko v mojej krajine je zlé.
My summer course for teachers English Language Training and Irish Culture was in English language and it lasted 60 hours. In the morning, we were talking about the lessons and teaching English methods – different approaches of teaching grammar, vocabulary, pronunciation, we also compared British English to Green English, etc. Our trainers portrayed us as we were pupils to feel better how our pupils can feel when learning a foreign language. Some time was dedicated to a common exchange among the teachers which was enriching. I could do some comparison and find out that not everything in my country is bad.   
Čo sa týka írskej kultúry, kurz mi dal možnosť naozaj veľa sa naučiť - o geografii krajiny (pretože som mohla navštíviť zopár zaujímavých miest v Írsku) a tiež o histórii krajiny - zaujalo ma najmä obdobia hladomoru, emigrácie. Hovorili sme o írskej snahe o samostatnosť, o vzťahu s Britániou a medzi Írskom a Úniou, o komplikovanej situácii v Severnom Írsku najmä v 20. storočí a teraz. Dozvedeli sme sa napr. ako sa Írsko zmáhalo po katastrofických chvíľach až sa napokon dostalo na druhú priečku v kvalite života v Európe. Dostali sme množstvo tipov, ako aj írsku tému zakomponovať do učebných osnov, pretože v učebniciam anglického jazyka sa o Írsku hovorí naozaj málinko. 
♥ As for Irish culture, this course gave me an opportunity to learn really a lot – about its geography (because I could visit some interesting places in Ireland) and history – especially a famine time and emigration caught my attentions. We also spoke about Irish effort for independence, relations with Britain, relations between Ireland and EU or about a little complicated situation in the Northern Ireland in the 20th century and nowadays. We found out how Ireland struggled and finally gained the 2nd range of EU quality living. We got lots of tips how to implement Irish culture into the curriculum, because in English textbooks they really talk a little about Ireland.
Oh, áno, mali sme možnosť aj veľa vidieť, pretože sme mali prednášku napr. v múzeu, na hrade, v záhradách i aj v tradičnom írskom pube. Počas víkendov nám škola zorganizovala celodenné výlety, ale aj individuálne sme mali záujem vidieť čo najviac, a tak sme navštívili Mohérske útesy, Killarney, Kenmare alebo výrobňu whisky Jameson v neďalekom Middletone. Veľmi sa mi páčila návšteva Múzea Heritage Centre v meste Cobh, ktoré rozprávalo o téme emigrácie. O tejto téme sa veľa hovorí aj v súčasnej Európe. A príbeh Titanicu je niečo, čo nesmie byť zabudnuté pri návšteve Írska.    
A tak, ďakujem za túto možnosť.  
Oh, yes, we could see a lot, because we had some lectures for ex.  in the museum, in the castle, in the gardens or even in a traditional Irish pub. During the weekend, school organised all day trips, but also individually we wanted to see more. So we visited The Cliffs of Moher, Killarney, Kenmare, Jameson whisky factory in nearby Middleton. I really appreciated a visit in Heritage Centre in Cobh when talking about emigration as this topic is up-to-date in our Europe. And Titanic story there is something that mustn´t be missed during your stay in Ireland.  
So, THANK YOU A LOT.

Comments

Popular Posts